Obsah

Zpět

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad Čj.: 2080277/22/2100-11460-200796

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje,

že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

v úředních hodinách,případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2074764/22/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 2074765/22/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 2074766/22/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022. 

K č.j. 2080277/22/2100-11460-200796

 Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz. L.S. Ing. Zdeněk Bilec ředitel odboru JUDr. Daniel

 

Hušek, MPA, v z. vedoucí oddělení a zástupce ředitele odbor

 

Vyhláška FÚ.pdf (66.79 kB)

Vyvěšeno: 25. 4. 2022

Datum sejmutí: 26. 5. 2022

Zodpovídá: Bc. Josef Kalous

Zpět