Navigace

Obsah

Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

V Praze dne : 3. 4. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

 

Celé znění viz níže:

Vyhláška: zde ke stažení

Příloha:zde ke stažení

Příloha 


 

Vyvěšeno: 4. 4. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Bc. Josef Kalous

Zpět